FAQ – najczęściej zadawane pytania

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Wrocławia? Przeczytaj naszą zakładkę FAQ, jeżeli nie znajdziesz tu interesującej Cię odpowiedzi, napisz do nas e-maila: konsultacje@um.wroc.pl

Po co nam Plan Transportowy?

Plan Transportowy wskazuje na kierunki działań prowadzące do zwiększenia efektywności funkcjonowania transportu publicznego, bazując na wariantach rozwoju sieci układu drogowo-torowego. Dopasowanie oferty przewozowej do oczekiwań pasażerów pozwoli na racjonalne wykorzystywanie środków publicznych przeznaczanych na transport zbiorowy.

 

Wdrożenie Planu Transportowego, w wieloletniej perspektywie, przyczyni się m.in. do: 

  • zwiększenia dostępności komunikacyjnej osiedli,
  • poprawy punktualności komunikacji zbiorowej,
  • podniesienia standardów obsługi pasażerów,
  • zwiększenia roli transportu publicznego w podróżach miejskich i aglomeracyjnych, jako alternatywą dla transportu indywidualnego,
  • integracji różnych środków transportu,
  • redukcji negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

Czym Plan Transportowy nie jest?

Nie jest projektem technicznym planowanych modernizacji. Nie określa konieczności modernizacji sieci transportowej. Plan jedynie analizuje zaplanowane w innych dokumentach inwestycje związane z transportem. Kolokwialnie mówiąc, Plan pokazuje wariantowo, jak będzie wyglądał transport zbiorowy, jeśli powiodą się zaplanowane inwestycje, m.in.:

  • budowa obwodnicy śródmiejskiej (aleja Wielkiej Wyspy) – od ul. Krakowskiej do ul. Mickiewicza,
  • budowa trasy tramwajowej w ul. Długiej i ul. Popowickiej (odcinek od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły),
  • budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Hubskiej,
  • połączenie drogowe osiedli Grabiszyn i Oporów,

Dlaczego mój udział w konsultacjach jest ważny?

Twoje opinie i uwagi pozwolą nam szerzej i dokładniej spojrzeć na sprawy związane z funkcjonowaniem TP i opracować konkretne zagadnienia.

W jaki  sposób mogę wyrazić swoją opinię ?

Poprzez zgłoszenie uwagi czy pomysłu do konkretnego fragmentu tekstu lub materiałów graficznych. Można to zrobić poprzez formularz lub podczas dwóch planowanych spotkań konsultacyjnych.

Jakich uwag i wniosków oczekujemy?

Oczekujemy na Twoje opinie dotyczące Planu Transportowego, zawartych w nim celów i założeń związanych z rozwojem zrównoważonego transportu publicznego Wrocławia. Podziel się z nami swoimi pomysłami dotyczącymi usprawniania funkcjonowania transportu publicznego zarówno w wymiarze lokalnym (problemy identyfikowane w Twojej okolicy), jak i globalnym (dotyczące całej aglomeracji). Każda opinia, nie będąca w sprzeczności z obowiązującymi przepisami, zostanie wzięta pod uwagę.

 

Czym Plan Transportowy różni się od Wrocławskiej Polityki Mobilności?

Wrocławska Polityka Mobilności dotyczy wszelkich sposobów przemieszczania się na terenie Wrocławia. Nakreśla sposoby działania w każdej z dziedzin mobilności w celu ich zrównoważonego rozwoju. Plan Transportowy kładzie nacisk na rozwój transportu publicznego, w szczególności rozwoju sieci tramwajowej, jako najbardziej pojemnego i relatywnie szybkiego środka transportu miejskiego. Tym samym plan jest dokumentem bardziej szczegółowym merytorycznie i odnosi się również do tras wykraczających poza granice Wrocławia. Bazuje na zaktualizowanych danych ruchowych i zawiera związane z nimi prognozy, w tym planowane nowe odcinki. W przeciwieństwie do innych dokumentów tego typu integralną częścią Planu Transportowego jest prognoza oddziaływania na środowisko.

Czy Plan pokazuje tylko jeden możliwy kierunek rozwoju?

Nie, Plan traktuje przyszłość transportu zbiorowego wariantowo. Opisane i skwantyfikowane w Planie są zarówno etapy pośrednie w okresie do roku 2022, jak i trzy możliwe scenariusze stanu w roku 2022. Scenariusze różnią się poziomem realizacji poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych, modernizacji układu tramwajowego i drogowego oraz ograniczeniem bądź nie dostępu do centrum miasta dla samochodów indywidualnych.

Zakończą się konsultacje i co dalej?

Konsultacje pozwolą nam zebrać różnorodne głosy społeczności Wrocławia. Celem konsultacji jest uzgodnienie wizji mieszkańców z założeniami Planu Transportowego, który zostanie uchwalony przez Radę Miejską Wrocławia.