Plan na skróty

Jeżeli nie masz czasu na zapoznanie się z całym Planem Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego Wrocławia, przygotowaliśmy jego główne założenia i cele.

Plan przyjmuje, że zwiększenie roli transportu zbiorowego może nastąpić na skutek wprowadzenia zasad zrównoważonego transportu we Wrocławiu. Aby tak się stało, należy działać w dwóch kierunkach, czyli:

  • zwiększając atrakcyjność transportu zbiorowego, szczególnie poprzez skracanie czasów podróży, ułatwianie przesiadek i racjonalną politykę taryf;
  • wprowadzając ograniczenia dla ruchu samochodowego w strefach, gdzie transport zbiorowy oraz ruch pieszy i rowerowy mogą zaspokoić potrzeby mieszkańców, oraz
    w strefach ochronnych obszarów zabytkowego centrum.

Główne instrumenty w realizacji tych kierunków dotyczą infrastruktury miejskiej (sieć ulic i sieć tramwajowa, sterowanie i organizacja ruchu, system parkowania).

Proponowany Plan:

  • określa cele i kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego we Wrocławiu,
  • wskazuje na przedsięwzięcia priorytetowe i długofalowe dotyczące rozwoju transportu,
  • ocenia i prognozuje potrzeby przewozowe z uwzględnieniem trendów demograficznych,
  • wskazuje na przedsięwzięcia inwestycyjne istotne dla osiągnięcia założonych celów,
  • wyznacza standardy obsługi w transporcie publicznym,
  • prognozuje oddziaływanie transportu na środowisko naturalne.

Aktualną wersję Planu Transportowego znajdziesz w zakładce dokumenty

Autorzy planu:

mgr inż. Jan Friedberg

Ekspert w zakresie planowania i restrukturyzacji transportu na polu funkcjonalności, ekonomiki i zarządzania. Był odpowiedzialny za programy i projekty o dużej skali: Projekt Transportu Miejskiego dla Krakowa, Program ISPA w sektorze transportu dla Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa). Tworzył i współtworzył dokumenty polityki transportowej dla Polski (2001 i 2005 r.) i Krakowa. Od 2001 r. działa w roli niezależnego konsultanta jako planista i doradca w studiach transportowych. Opracowywał dla Wrocławia studia transportowe, w tym dokumenty przygotowujące Projekt tzw. Tramwaju Plus, zrealizowany w latach 2004-2014.

prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki

Specjalizuje się w problematyce planowania układów komunikacyjnych, polityki transportowej oraz funkcjonowania miejskiego transportu zbiorowego. Był między innymi kierownikiem zespołu opracowującego rozwiązania komunikacyjne dla kilku miastach, w tym Katowic, Krakowa i Warszawy. Jest współautorem dokumentów strategicznych dla Polski (2001), województwa małopolskiego (w tym „Plan transportu zbiorowego”, 2014) i miasta Krakowa (w tym pierwsza w Polsce „Polityka transportowa miasta”, 1993). Opracowywał dla Wrocławia studia transportowe, w tym dokumenty przygotowujące Projekt tzw. Tramwaju Plus, zrealizowany w latach 2004-2014.

dr hab. Andrzej Szarata, profesor Politechniki Krakowskiej

Autor ponad 60 publikacji naukowych, obejmujących swym zakresem problematykę modelowania podróży i prognozowani ruchu, budowy i eksploatacji modeli symulacyjnych systemów transportowych, kształtowania polityki transportowej miast i aglomeracji, badań i analiz ruchu, zachowań komunikacyjnych i problematyki parkowania. Działa aktywnie w obszarze transportu, jest członkiem zespołu doradców przy prezydencie miasta Krakowa, członkiem zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji O/Kraków, ekspertem Komisji Europejskiej oraz konsultantem wielu projektów realizowanych przez samorządy lokalne. Opracowywał dla Wrocławia studia transportowe, w tym dokumenty przygotowujące Projekt tzw. Tramwaju Plus, zrealizowany w latach 2004-2014.

mgr Wojciech Zaczkiewicz

Specjalizuje się w opracowywaniu dokumentów dotyczących środowiska w planowaniu oraz zarządzaniu inwestycjami. W ramach tej działalności opracował kilkaset opracowań ekofizjograficznych, kilkaset prognoz oddziaływania na środowisko, dokumentów z zakresu planowania przestrzennego oraz kilkanaście raportów oddziaływania na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych.