Plan transportowy [RAPORT Z KONSULTACJI, NOWA WERSJA DOKUMENTU]

Przygotowywany jest Plan Transportowy dla Wrocławia. To dokument, który wytyczy na kilka lat kierunki rozwoju transportu publicznego w stolicy Dolnego Śląska. Zapoznaj się z nim. Za nami dwa etapy konsultacji. Przedstawiamy nową wersję Planu Transportowego oraz zestawienie uwag z konsultacji.

Aktualny Plan Zrównoważonego Rozwoju Zbiorowego Transportu Publicznego Wrocławia .PDF (opublikowano 18.11.2016)

Raport z konsultacji Planu Transportowego .PDF (opublikowano 18.11.2016)

 

Zapoznaj się z Planem Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Wrocławia. W skrócie nazywać go będziemy również Planem Transportowym Wrocławia.

To ważny dokument dla realizacji przez Wrocław polityki zrównoważonego transportu. Obowiązek jego opracowania nakłada na miasto ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Na podstawie przeprowadzonych analiz, obejmujących aspekty społeczne, infrastrukturalne, ekonomiczne i środowiskowe, zaproponowano konkretne działania, które należy podjąć, aby realizować politykę transportową, odpowiadającą bieżącym i przyszłym potrzebom.

Plan:

  • określa cele i kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego we Wrocławiu,

  • wskazuje na przedsięwzięcia priorytetowe i długofalowe dotyczące rozwoju transportu,

  • ocenia i prognozuje potrzeby przewozowe z uwzględnieniem trendów demograficznych,

  • wskazuje na przedsięwzięcia inwestycyjne istotne dla osiągnięcia założonych celów,

  • wyznacza standardy obsługi w transporcie publicznym,

  • prognozuje oddziaływanie transportu na środowisko naturalne.